Salgs- og leveringsbetingelser for B2B handel med Mjødgård
Mjødgård er en produktions- og handelsvirksomhed, der har som har til hensigt at producere produkter af høj kvalitet og med et personligt præg. Mjødgård prioriterer langvarige og tillidsfulde kundekontakter, og for at sikre
et entydigt og klart aftalegrundlag, så har Mjødgård udarbejdet Salgs- og leveringsbetingelser, som gælder for alle aftaler.

For webshop salg, se særligt salgsbetingelses dokument på vores hjemmeside.

1. Aftalegrundlag
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Mjødgård, i det følgende kaldet ”Sælger”, er gældende for alle aftaler, medmindre andet er aftalt skriftligt. Medkontrahenten benævnes i det følgende ”Køber”. Alle aftaler mellem Sælger og Køber skal være skriftlige for at være gældende.
2. Pris
Alle priser er angivet eksklusiv moms. Alle priser er angivet i Mjødgårds bruttoprislister over vejledende priser. Vi sender produktoversigt til alle erhvervsdrivende, som ønsker at få vores priser oplyst. På vores hjemmeside er der priser for privatbrugere, hvor prisen er opgivet inkl. moms. For en opdateret forhandler prisliste, kontakt Mjødgård.
2.1 Prisberegning sker på basis af Sælgers prisliste gældende på ordreafgivelsestidspunktet. Ved løbende leverancer tages der forbehold for prisstigninger fra leverandører.
2.2 Der pålægge administrationsgebyrer i forbindelse med ordrer under kr. 1.000, ved forgæves leveringsforsøg, ved særlig emballering, og andre forhold, kræver særlig udgifter.
2.3 Sælger kan til enhver tid uden forudgående varsel ændre prisliste for produkter, gebyrer, returfradrag mv. Dog ikke på ordrer som er accepteret og sat i værk imellem Sælger og Køber.
3. Tilbud
Skriftlige tilbud er gældende 20 dage fra udskriftdagen, med mindre der i tilbuddet er angivet en anden periode. Tilbuddet er afgivet ud fra de anførte mængder og leveringsbetingelser. Eventuelle afvigelser vil blive aftalt særskilt med hensyn til pris og leveringstid.
3.1 Ethvert skriftligt tilbud efterfølges af en egentlig skriftlig ordrebekræftelse, og det er ordrebekræftelsen, der
er gældende. Har Køber i forhandlingen med Sælger angivet særlige forudsætninger for handlen, så skal disse fremgå af
ordrebekræftelse for at være gældende.
3.2 Tilbud må ikke overgives til tredjemand.
4. Levering
Leveringstid er sædvanligvis 8 dage. Der kan dog ikke garanteres, at det altid er muligt. Af ordrebekræftelsen vil den forventede leveringstid fremgå. Mjødgård tager forbehold for udsolgte varer. Sker der ændringer i leveringsdatoen, så den ikke kan leveres som oplyst i ordrebekræftelsen, så vil Sælger kontakte Køber via e-mail.
Mjødgård benytter PostNord, DSV og GLS som fragtleverandører. I nogle tilfælde er det Mjødgård selv som leverer varerne.
Fragtpris opkræves med det beløb, som transportøren beregner, der vil dog være fri fragt ved køb af min. 6 kasser.
4.1 De anførte leveringsterminer er oplyst efter Sælgers bedste skøn. Køber oplyser leveringsadresse og har ansvaret for, at en fuld læsset lastbil kan køre ved egen kraft på jævnt bæredygtigt underlag. Sælger påtager sig intet ansvar for kørevejens
eventuelle manglende bæreevne og skader afledt deraf. Transportforsikring tegnes kun efter krav fra Købers og i så fald for Købers regning. Såfremt der oplyses forkert leveringsadresse, eller det ikke er muligt at komme frem til leveringsadressen, er Sælger berettiget til at debitere Køberen for enhver deraf følgende ekstra omkostning.
4.2 Køber er forpligtet til at foretage modtagerkontrol af leverancen.
4.3 Køber er forpligtet til at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
Såfremt denne forpligtelse ikke overholdes af Køber, er sælger berettiget til at foretage levering umiddelbart udenfor leveringsstedet.
Følgeseddel eller transportørens køreseddel/fragtbrev anses i så fald som dokumentation for korrekt gennemført levering.
4.4 Udgifter i forbindelse med opstået ventetid for aflæsning, samt omkostninger som følge af at Køber ikke kan modtage leverancen til aftalt leveringstid, afholdes af Køber.
5. Betalingsbetingelser
Hvor intet andet er anført, er betalingsbetingelserne 8 dage netto.
5.1 Reklamationer berettiger ikke Køber til at tilbageholde betaling for leverancer. Køber er ikke berettiget til at modregne i udstedte fakturaer, medmindre modkravet skriftligt er anerkendt af Sælger.
5.2 Forfaldende beløb forrentes med 2% pr. påbegyndt måned fra fakturadato. Dertil vil der blive pålagt Køber et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.
5.3 Enhver forsinket betaling giver Sælger ret til at annullere eller standse enhver videre levering og i øvrigt frigøre sig fra alle kontraktlige forhold og forpligtelser. Endvidere forbeholder Sælger sig ret til at ændre betalingsbetingelser, såfremt der skulle opstå begrundede formodninger om Købers manglende betalingsevne.
6. Persondata politik
De personlige oplysninger, som registreres hos Mjødgård bliver på intet tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Mjødgård og gemmes i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om persondata.
Køber er forud for en handel forpligtet til at oplyse navn, CVR nummer, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
Mjødgård bruger alene disse informationer til ekspedition af ordren, eller til at kontakte kunden, hvis der opstår problemer med ordren.
6.1 Sælger er berettiget til at benytte den IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages.
7. Ejendomsret
Sælger forbeholder sig ejendomsretten over salgsgenstanden, indtil hele købssummen inklusiv renter, omkostninger m.m. er betalt. Såfremt Køber misligholder sine betalingsforpligtigelser, er Sælger berettiget til at søge det leverede tilbagetage gennem en umiddelbar fogedforretning.
8. Afbestilling eller ændring af ordre
Afbestilling eller ændring af en ordre kan alene finde sted efter forudgående skriftlig aftale med Sælger, og såfremt Salgs- og leveringsbetingelser for handel med Mjødgård produktionen af ordren ikke er for vidt fremskreden. Ved Købers afbestilling eller ændring af en ordre forbeholder Sælger sig retten til at kræve, at Køber holder Sælger skadesløs for de dermed forbundne omkostninger.
9. Returvarer
Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Vare, der er produceret specielt til Køber tages ikke retur. Al returfragt sker for Købers regning. Returretten løber fra modtagelsesdagen. Hvis købet fortrydes, skal Køber returnere varen i den stand, den havde ved leveringen og inklusive original emballage.
10. Ansvar/reklamation
Såfremt varer modtages defekte eller med produktionsfejl, materialefejl eller eventuel mangelfuld bearbejdning, yder Sælger i en 6 måneders periode erstatning, dog maksimalt varens fakturerede pris. Alternativt foretager Sælger omlevering af varen efter Sælgers eget valg. Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tab, som følge af fejl ved det leverede. Reklamation over eventuelle mangler skal fremsættes skriftlig inden 8 dage efter modtagelse af varen. Sælger er alene ansvarlig efter dansk rets almindelig regler.
10.1 Der tages forbehold for at partivare kan have mindre kosmetisk fejl, og køber er ikke berettiget til erstatning eller forholdsmæssigt afslag for kosmetiske fejl.
11. Produktansvar
Sælger er ansvarlig for personskade efter reglerne i ”Lov om produktansvar”. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens salgsgenstanden er i Købers besiddelse. Sælger ikke ansvarlig for
viderefabrikata, som er fremstillet af Køber ved anvendelse af Sælgers produkter. I øvrigt er Sælger kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, hvis det bevises, at skaden skyldes ansvarspådragende fejl begået af Sælger eller andre, som Sælger har ansvaret for.
11.1 For erhvervstingsskader kan Sælgers samlede ansvar aldrig overstige DKK 25.000 kr. inklusiv renter og omkostninger.
11.2 Sælger er ikke ansvarlig for indirekte skader og driftstab, avancetab eller andet, der kan henføres til Købers brug af det købte. Såfremt tredjemand fremsætte krav om erstatningsansvar overfor Køber, skal Køber straks underrette Sælger herom.
12. Force majeure
Sælger er til enhver tid uden ansvar for manglende eller forsinket opfyldelse af købsaftale som skyldes force majeure. Køber er ikke berettiget til at ophæve købet og kan ikke gøre krav på erstatning.
13. Tvister
Alle uoverensstemmelser, der udspringer af aftaler mellem Køber og Sælger, herunder tvister om indgåelsen, forståelsen og gyldigheden af nærværende salgs og leveringsbetingelser, skal afgøres ved de almindelige danske domstole. Sag skal anlægges ved Sælgers værneting.

Tak fordi du handler hos Mjødgård.